Waar blijft de landbouwonderneming?

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw Wetboek en Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Dit heeft belangrijke gevolgen voor melkveehouders.  Het meest in het oog springende gevolg is het feit dat de landbouwvennootschap als vennootschapsvorm wordt afgeschaft. Melkveehouders die een vennootschap wensen op te richten en van een aantal specifieke voordelen voor de landbouwsector wensen te genieten, dienen nu voor hun vennootschap een erkenning als ‘landbouwonderneming’ (afgekort LO) aan te vragen.

Over welke voordelen gaat het?

Op fiscaal vlak is het vooral het regime in de inkomstenbelasting dat van belang is. De VOFLO (de vennootschap onder firma erkend als landbouwonderneming) en de CommVLO (commanditaire vennootschap erkend als landbouw-onderneming) kunnen, zoals de landbouwvennootschap voorheen, fiscaal transparant zijn. Dit betekent concreet dat de vennootschap niet onderworpen wordt aan de vennootschapsbelasting maar dat de winst van de onderneming belast wordt in hoofde van de vennoten.

Deze winstberekening kan gebeuren op basis van een boekhouding of bij gebreke hiervan door toepassing van het landbouwforfait. Landbouwondernemingen (al dan niet onder de vorm van een vennootschap), die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en uitsluitend de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot voorwerp hebben, zijn immers niet onderworpen aan de boekhoudplicht. VOFLO’s en CommVLO’s die niet belast worden in de vennootschapsbelasting zijn daarenboven evenmin onderworpen aan de verplichting tot opmaak en neerlegging van een jaarrekening.

Merk op dat een BV (besloten vennootschap) - zelfs indien erkend als landbouwonderneming (BVLO) - steeds in de vennootschapsbelasting zal belast worden en bijgevolg zal onderworpen zijn aan de boekhoudplicht en ook aan de verplichting om een jaarrekening op te maken en neer te leggen bij de Nationale Bank. Op het vlak van de btw-wetgeving geldt hetzelfde principe. De bijzondere btw-regeling voor landbouwers kan worden toegepast door vennootschappen die erkend zijn als LO. Dit kan echter, in tegenstelling tot de regeling in de inkomstenbelasting - ook het geval zijn voor BVLO’s (besloten vennootschappen erkend als landbouwonderneming). Ook in het kader van de pachtwet is het belangrijk dat een vennootschap erkend is als landbouwonderneming (LO) zodat een gebruik van pachtgoederen door de vennootschap kan gelijkgesteld worden met een persoonlijke uitbating.

Waar blijft de minister van Economie met zijn Koninklijk Besluit?

Op het ogenblik dat ik dit artikel schrijf is er nog geen Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zodat de voorwaarden voor erkenning nog niet gekend zijn en er dus ook nog geen aanvragen tot erkenning kunnen ingediend worden. 

Voor de op 1 mei 2019 bestaande landbouwvennootschappen is het geen probleem. Zij worden geacht erkend te zijn tot 31 december 2023. Dat is zo voorzien in de overgangsbepalingen van het hoger genoemd wetboek. De minister bevoegd voor Economie moet wel nog een lijst opstellen van de vennootschappen die vermoed worden erkend te zijn als landbouwonderneming volgens diezelfde overgangsbepalingen.

Voor wie na 1 mei 2019 een vennootschap in de land- of tuinbouw wil oprichten is momenteel dus niks geregeld. Wie zijn vennootschap wil laten erkennen als LO zal in de praktijk moeten kiezen voor een VOF, een CommV of een BV. Wat er in de statuten met het oog op een erkenning moet worden voorzien en welke procedure voor erkenning moet gevolgd worden is niet gekend. Moet je de administratie van financiën verwittigen als je in de vennootschapsbelasting wil belast worden of doe je dat beter als je in de personenbelasting wil blijven en fiscaal transparant wil zijn? Niemand heeft antwoorden op de vele vragen waar de sector mee zit.

Dat de wetgever ons nu al bijna twee maanden in het ongewisse laat is wat ons betreft onaanvaardbaar. Met landbouwers die eens met hun papierwerk te laat zijn heeft men over het algemeen minder geduld. Veel beterschap is er niet in zicht. Op het ogenblik dat ik dit schrijf neemt de minister van Economie ontslag om naar Europa te trekken. Zelfs Joost weet nu niet meer wie dit probleem voor de sector gaat oplossen. Hopelijk vergis ik me en is er op het moment dat u dit leest wel een Koninklijk Besluit verschenen in het Staatsblad. We zouden graag aan het werk kunnen om aan deze chaos een einde te maken.


Auteur: Paul Van Der Schueren

Dit artikel verscheen in Melkveebedrijf - editie juli 2019 

DEEL DIT BERICHT: