Vervroegde aftrek van fiscale verliezen

In 2019 werd voor land- en tuinbouwondernemingen al de mogelijkheid ingevoerd om, onder strikte voorwaarden, een achterwaartse verliesaftrek toe te passen. Hiervoor moet worden aangetoond dat de verliezen te wijten zijn aan ongunstige weersomstandigheden. De zogenaamde ‘carryback’ van verliezen kreeg daarmee een eerste toepassing in de Belgische fiscale wetgeving. Naar aanleiding van de coronacrisis is een nieuwe regeling uitgewerkt die toelaat dat ondernemingen hun fiscale verliezen van 2020 compenseren met de winsten van het daaraan voorafgaande jaar 2019.


Aftrek van beroepsverliezen

In principe kunnen in België fiscale verliezen alleen worden overgedragen naar volgende belastbare tijdperken. Wie bijvoorbeeld een verlies heeft voor inkomstenjaar 2020, kan dit volgens deze ‘carry forward’-regeling overdragen naar het inkomstenjaar 2021 om het in dat jaar van de winst in aftrek te nemen. Deze traditionele verliesaftrek is dus maar nuttig voor de zelfstandigen en vennootschappen op het moment dat ze opnieuw winstgevend zijn.


Vervroegde verliesaftrek

Naar aanleiding van de coronacrisis wordt echter een vervroegde verliesaftrek ingevoerd. Concreet zullen de (verwachte) verliezen van 2020 al kunnen worden overgeheveld naar het voorgaande jaar 2019. Hierdoor vermindert de verschuldigde belasting voor het jaar 2019. Op die manier wil de regering de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de getroffen ondernemingen op korte termijn verbeteren.


In de personenbelasting

De vervroegde verliesaftrek zal mogelijk zijn voor de ondernemingen die hun winsten of baten in de personenbelasting moeten aangeven. Ook de landbouwvennootschappen en vennootschappen die erkend zijn als landbouwonderneming en die niet opteren voor de vennootschapsbelasting komen hiervoor in aanmerking. Ondernemingen die hiervan gebruik willen maken zullen via een afzonderlijk aangifteformulier kunnen opteren om hun geraamde verliezen van inkomstenjaar 2020 al in mindering te brengen van de winsten in inkomstenjaar 2019.

Opgelet: blijkt dat de fiscale verliezen in inkomstenjaar 2020 toch lager uitvallen dan het bedrag waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd, dan zal er een belastingvermeerdering worden toegepast die kan oplopen tot 18%. De keuze om de vervroegde verliesaftrek toe te passen is definitief en onherroepelijk, zodat bij de eventuele aanvraag het bedrag goed moet worden berekend om afstraffingen nadien te vermijden.

Maakt de landbouwer gebruik van de vervroegde verliesaftrek, dan moet het vrijgesteld bedrag toegevoegd worden aan de belastbare grondslag van het inkomstenjaar 2020 om een dubbele aftrek te vermijden.


In de vennootschapsbelasting

Ook de vennootschappen die belast worden in de vennootschapsbelasting kunnen de vervroegde verliesaftrek toepassen. De regeling is iets complexer omdat niet alle vennootschappen een boekhouding per kalenderjaar voeren. Vennootschappen kunnen om deze regeling toe te passen een vrijgestelde reserve aanleggen voor boekjaren die zijn afgesloten tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020. Voor de toepassing van de regeling in de vennootschapsbelasting zal er een afzonderlijk formulier bij de aangifte moeten worden ingediend.

De vrijstelling moet ook hier in de aangifte van het volgende jaar worden teruggenomen om een dubbele aftrek te vermijden. Een overschatting van het verlies kan in de vennootschapsbelasting een sanctie opleveren in de vorm van een afzonderlijke aanslag waarvan het tarief kan variëren van 2% tot 40%.


Uitgesloten belastingplichtigen

Niet alle belastingplichtingen kunnen de nieuwe ‘carry back’-regeling toepassen. Landbouwers die in de personenbelasting worden belast, kunnen de regeling niet genieten indien zij voor het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) gebruik maken van de forfaitaire grondslagen van aanslag (forfait). Ook ondernemingen die op 18 maart 2020 reeds konden worden aangemerkt als onderneming in moeilijkheden kunnen de regeling niet toepassen.

Voor vennootschappen zijn er ook een aantal uitsluitingen. Zo kunnen vennootschappen de regeling niet toepassen wanneer zij tussen 12 maart 2020 en de datum van de indiening van hun aangifte voor aanslagjaar 2021 een dividend hebben uitgekeerd of een kapitaalsvermindering hebben toegepast. En net zoals bij de regeling voor de personenbelasting vallen hier ook de ondernemingen die reeds op 18 maart 2020 konden worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden buiten het toepassingsgebied. De regeling is immers bedoeld om ondernemingen te helpen die in beginsel gezond zijn, maar door de corona-crisis tijdelijk in liquiditeitsproblemen komen.


Te onthouden

De nieuwe regeling inzake vervroegde verliesaftrek maakt het mogelijk om de geraamde of verwachte verliezen van 2020 reeds in rekening te brengen in de aangiften van het vorige belastbare tijdperk. Dit zorgt ervoor dat er minder belasting moet betaald worden over de inkomsten van het jaar 2019. De land- en tuinbouwers die inzake inkomstenbelasting forfaitair zijn kunnen geen gebruik maken van de regeling, tenzij ze voor aanslagjaar 2021 hun belastbare inkomsten berekenen op basis van een bewijskrachtige boekhouding. 

Ook vennootschappen die in de vennootschapsbelasting worden kunnen toepassing maken van de vervroegde verliesaftrek. De toepassing en voorwaarden zijn wat anders dan in de personenbelasting, onder meer omdat niet alle vennootschappen een boekhouding voeren op kalenderjaar. 

Het is niet nodig om aan te tonen dat de geleden verliezen veroorzaakt zijn door de COVID-19 pandemie. Ook verliezen die ontstaan door bijvoorbeeld intensieve investeringen komen in aanmerking. Vermijd echter een overschatting van het verlies in deze regeling aangezien dit in een latere fase gesanctioneerd wordt.


Dit artikel verscheen eerder in Varkensbedrijf.

DEEL DIT BERICHT: