Vergeet uw BTW-listing niet in te dienen

Ook alle land- en tuinbouwers met een Belgisch BTW-nummer moeten vóór 31 maart opnieuw hun zogenaamde BTW-listing (klantenlisting) indienen. Dit geldt zowel voor diegenen die aan de bijzondere (forfaitaire) regeling onderworpen zijn als voor diegenen die kozen voor de normale regeling (BTW-boekhouding). Deze opgave dient in principe verplicht langs elektronische weg te worden ingediend. Landbouwondernemingen die opteren voor het forfaitair stelsel mogen de indiening echter op papier blijven doen. Zij kunnen evenwel ook opteren voor de elektronische indiening. De aangifte dient te gebeuren vóór 31 maart 2018.

Lijst van afnemers

De BTW-listing is in feite een overzicht van alle BTW-plichtige afnemers van goederen of diensten die door uw onderneming zijn geleverd (uw belastingplichtige klanten dus). Enkel de afnemers die zich in België voor de BTW hebben geïdentificeerd moeten opgenomen worden. Aangezien de listing jaarlijks moet worden opgestuurd, worden enkel die BTW-plichtige afnemers opgenomen waaraan in het voorbije jaar diensten of goederen zijn geleverd. Wanneer aan een bepaalde BTW-plichtige klant goederen en/of diensten zijn geleverd in de loop van het voorbije jaar voor een totaalbedrag dat 250,00 EUR niet overschrijdt, dan moet deze niet op de listing opgenomen worden. Afnemers die niet belastingplichtig zijn, worden niet mee opgenomen op deze klantenlisting.  

Geen handelingen met belastingplichtigen?

Wie in 2017 geen handelingen of verrichtingen heeft gedaan met belastingplichtige afnemers, zou kunnen veronderstellen dat er geen klantenlisting moet worden ingediend. In principe moeten deze belastingplichtigen in de laatste aangifte van 2017 het vakje “nihil-klantenlisting” aankruisen (vak VIII van de periodieke aangifte). In dit geval moet inderdaad geen “nihil-aangifte” meer worden ingediend. Wordt dit vak niet aangekruisd bij de laatste aangifte, dan zal de belastingplichtige toch een “nihil-opgave” moeten insturen. Bij het opmaken van de klantenlisting moet dan in de vakken “totaal omzet” en “totaal BTW-bedrag” het bedrag 0,00 worden ingevuld. Aangezien de landbouwers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling echter geen periodieke aangiften indienen, kunnen zij dit vakje “nihil-klantenlisting” niet aankruisen en zullen zij dus steeds een nihil-klantenlisting moeten indienen wanneer zij geen handelingen hebben verricht die in de listing opgenomen moeten worden.  

Elektronisch indienen

Om de klantenlisting elektronisch in te dienen kan u gebruik maken van de INTERVAT-toepassing van de FOD Financiën. Hiervoor surft u naar de internetsite www.minfin.fgov.be. U vindt de INTERVAT-toepassing terug onder de rubriek E-services voor Zelfstandigen en Ondernemingen.

Niet vergeten of boete!

Wie zijn listing niet of laattijdig indient kan worden bestraft met een boete van 25 tot 3.000 euro. Hetzelfde geldt voor andere nalatigheden met betrekking tot de klantenlisting, zoals bijvoorbeeld de verkeerde wijze van indiening of het indienen van een onvolledige listing. Wanneer u zelf opmerkt dat er bij de indiening van de listing een fout is opgetreden, kan u nog een tweede listing indienen. Hierbij dient u dan wel de nodige toelichtingen te geven.  

Verplichting belastingplichtige

Het indienen van de klantenlisting is één van de verplichtingen van de belastingplichtige die de administratie moet toelaten bepaalde controles uit te voeren. Het is belangrijk dat u deze verplichting tijdig en correct naleeft. Voor meer informatie of begeleiding kan u steeds contact opnemen met het DLV Accountantskantoor in uw buurt.

DEEL DIT BERICHT: