Vennootschappen die erkend willen worden als LO kunnen eindelijk erkenning aanvragen

Vanaf 1 mei 2019 trad het nieuw “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” in werking. Voor de landbouwsector betekent dit onder andere dat er geen landbouwvennootschappen meer kunnen worden opgericht. Landbouwers die wensen te starten als vennootschap of hun persoonlijk bedrijf willen omvormen naar een vennootschap moeten kiezen voor een andere vennootschapsvorm. In de praktijk zal dit meestal een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CommV) of een Besloten vennootschap (BV) zijn. Om een aantal voordelen (fiscaal, pachtwet, …) te kunnen genieten, dient een erkenning als landbouwonderneming te worden aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst  Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De voorwaarden om zo’n erkenning te krijgen werden pas gepubliceerd op 11 juli 2019 en traden in werking op 15 juli. Op die manier komt er een einde aan een periode van meer dan 2 maanden waarbij land- en tuinbouwers en hun adviseurs in een wetsvacuüm terecht kwamen. Samen met de voorwaarden werd ook het formulier gepubliceerd dat dient te worden opgestuurd aan de FOD Economie.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De vennootschap heeft hoofdzakelijk de uitbating van een landbouwactiviteit tot doel;

 • Enkel natuurlijke personen (en minstens twee) kunnen vennoot zijn;

 • Er dient een beherende vennoot te worden aangeduid die minstens de helft van zijn arbeidstijd en de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit haalt;

 • De aandelen van de vennootschap zijn op naam en van gelijke waarde;

 • Een aantal statutaire bepalingen versterken het statuut van de beherende vennoot en het besloten karakter van de vennootschap.

De aanvraag tot erkenning:

 • Moet worden gericht aan de FOD Economie;

 • Kan met de post of per email;

 • Een bewijs van oprichting, de gecoördineerde statuten en de notulen van de laatste algemene vergadering dienen te worden toegevoegd.

De beslissing tot erkenning:

 • Wordt genomen door de Minister van Economie;

 • Wordt geweigerd indien niet voldaan is aan de erkenningsvoorwaarden;

 • Wordt op regelmatige basis gecontroleerd achteraf;

 • Kan worden ingetrokken indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Op 1 mei 2019 bestaande landbouwvennootschappen worden vermoed erkend te zijn en dienen geen erkenning aan te vragen.    


Auteur: Paul Van Der Schueren - DLV Accountants

DEEL DIT BERICHT: