Uitstel sociale bijdragen wegens droogte

Hoewel de kans met de dag groter wordt dat de droogte van 2018 als landbouwramp erkend zal worden, zal een eventuele compensatie voor de schade zeker nog maanden uitblijven. Heel wat landbouwbedrijven kampen met lagere inkomsten terwijl de kosten verder oplopen. Daarom werd een steunmaatregel ingesteld voor zelfstandigen die zich in financiële moeilijkheden bevinden als gevolg van de aanhoudende droogte. Concreet komt het erop neer dat de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018, en de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2019, met een jaar uitstel betaald mogen worden.

Uitdrukkelijke aanvraag

Landbouwers die van deze gunstmaatregel gebruik willen maken, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds waar zij aangesloten zijn. Deze aanvraag dient uiterlijk voor 30 september 2018 ingediend te worden en moet een aantal bewijsstukken bevatten die aantonen dat er wel degelijk schade is als gevolg van de droogte.

Uitstel is geen afstel

De gunstmaatregel zorgt voor een uitstel van de verplichte sociale bijdragen, maar is dus in geen geval een kwijtschelding van deze bijdragen. Concreet moet de sociale bijdrage m.b.t. het derde kwartaal van 2018 worden betaald voor 30 september 2019, de bijdrage van het vierde kwartaal 2018 voor 15 december 2019 en de bijdrage van het eerste kwartaal 2019 voor 31 maart 2020.

Wie uitstel heeft aangevraagd en gekregen, zal geen verhogingen moeten betalen wanneer de verlengde betalingstermijn gerespecteerd wordt. Zijn de bijdragen echter niet of niet volledig betaald binnen de voorziene termijn, dan gaat het voordeel van de gunstmaatregel verloren en zullen verhogingen van toepassing zijn alsof er nooit een uitstelregeling werd toegekend.

Vermindering sociale bijdragen

Naast de gunstregeling kan in bepaalde gevallen uiteraard ook nog steeds een vermindering van sociale bijdragen worden aangevraagd, indien de verwachte inkomsten in 2018 lager zijn dan de basis waarop de voorlopige bijdragen worden berekend. Ook in dit geval dient een dossier te worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij aangetoond wordt dat de verwachte inkomsten lager zullen zijn dan de basis waarop de voorlopige bijdragen worden berekend.

DEEL DIT BERICHT: