Over belastingcontroles, progressies en verboden constructies…

Het afgelopen jaar werden heel wat belastingcontroles doorgevoerd in de land- en tuinbouwsector. De belastingadministratie beschikt door de digitale evolutie over heel wat gegevens om op een effectieve manier bedrijven te selecteren waarvan kan worden vermoed dat hun reële nettowinst aanzienlijk hoger is dan de aangegeven forfaitaire winst.


De resultaten van deze controles heeft tot een aantal wijzigingen geleid in de berekening van de semibrutowinst (SBW), zodat voor grotere bedrijven meer rechtszekerheid kan worden geboden wanneer ze hun aangifte indienen op forfaitaire basis zonder dat de basis semibrutowinst, die door de meeste (kleinere) bedrijven gebruikt wordt, verhoogd wordt.

Een gewijzigde progressie voor melkvee

De progressie wordt toegepast vanaf 35 ha tot 115 ha (vroeger 25 ha tot 65 ha).

Voorbeeld: 832.500 l in de leemstreek = 95,69 ha melk (832.500 l/8.700 l per ha).

SBW melkvee = (35 ha x 900) + (60,69 ha x (900 + (60,69 x 3))) = 31.500 + 65.670,83 = 97.170,83 euro. Dit is gemiddeld 1.015 euro/ha (basisbarema = 900 euro/ha).

Een nieuwe progressie voor varkenshouders

Boven de 200 zeugen wordt een progressie toegepast van 0,5 euro per zeug tot een maximum van 500 zeugen. Boven de 5.000 verkochte vleesvarkens wordt een progressie toegepast van 0,002 euro per vleesvarken tot een maximum van 11.000 vleesvarkens.

Voorbeeld: een bedrijf met 250 zeugen en 6.000 verkochte vleesvarkens. SBW zeugen = (200 x 30) + (50 x (30 +(50 x 0,5))) = 6.000 + 2.750 = 8.750 eu-ro. Dit is gemiddeld 35 euro per zeug (basisbarema 30 euro/zeug).

SBW vleesvarkens = (5000 x 6) + (1000 x (6 + (1000 x 0,002))) = 30000 + 7.000 = 37.000 euro. Dit is gemiddeld 6,17 euro per verkocht vleesvarken (basisbarema 6 euro/vleesvarken).

Akkerbouw… niet in 2020 

Ook voor akkerbouwers met een specialisatie in de aardappelsector komt er een progressie wanneer de vrije marktprijzen aanzienlijk hoger zijn dan de gemiddelde contractprijzen. Deze verhoging wordt enkel toegepast indien de oppervlakte aardappelen boven de 5 ha ligt. Aangezien de vrije marktprijzen voor het oogstjaar 2020 lager waren dan de gemiddelde contractprijs is deze verhoging dit jaar niet van toepassing.

Bij verboden constructies volgt uitsluiting toepassing van het landbouwforfait

Omdat de belastingadministratie bij een aantal controles misbruiken had vastgesteld waarbij bedrijven werden opgesplitst in een forfaitair deel en in een deel dat op boekhouding (op naam echtgenote, vennootschap…) werd aangegeven, werd naar analogie met de btw-wetgeving volgende bepaling in het forfait ingelast :

“In de gevallen die concurrentieverstoringen teweegbrengen, wordt de landbouwondernemer, die financieel, economisch en organisatorisch nauw verbonden is met één of meerdere personen die juridisch onafhankelijk gezien worden en niet aan de forfaitaire grondslagen van aanslag voor hun landbouwactiviteiten onderworpen worden, uitgesloten van deze bijzondere regeling.

Er is meer bepaald sprake van concurrentieverstoringen wanneer een landbouwonderneming zich in 2 of meerdere personen opsplitst die vanuit juridisch oogpunt onafhankelijk zijn, terwijl ze op financieel, economisch en organisatorisch vlak één geheel blijven vormen en de verkopen tussen de landbouwers en de onafhankelijke entiteiten waarnaar wordt verwezen in de eerste paragraaf doorgang vinden aan niet-marktconforme prijzen, meer bepaald aan prijzen die niet zouden toegepast worden ten aanzien van onafhankelijke derden.

De structuren die subsidies ontvangen vanuit een ondersteuningsfonds moeten niet aanzien worden als concurrentieverstorend en bijgevolg als aanleiding voor automatische uitsluiting.”

Wie dus in deze situatie verkeert (meerdere bedrijven met verschillend statuut) moet ervoor zorgen dat hij kan aantonen dat hij op een correcte manier verkopen en aankopen doorrekent. De laatste paragraaf werd nog toegevoegd op vraag van de landbouworganisaties om te vermijden dat machinecoöperaties als een ‘misbruik’ zouden aanzien worden.


Auteurs: Paul Van Der Schueren en Tine Mertens, DLV accountants

Dit artikel verscheen in Landbouwleven.

DEEL DIT BERICHT: