Mijn loonwerker maakt een factuur zonder BTW. Kan dat?

De meeste varkenshouders hebben een loonwerker (aannemer van werken) die voor hen een aantal werkzaamheden uitoefenen. Voor het verrichten van deze werken wordt een factuur opgemaakt en BTW aangerekend aan de landbouwer. Dit is echter niet altijd het geval en vanaf 1 oktober 2018 wordt aan de varkenshouder op dit vlak een extra verplichting opgelegd.

Een loonwerker verricht meestal landbouwdiensten

Wanneer een loonwerker voor een landbouwer diensten verricht betreft het meestal landbouwdiensten. Het BTW-wetboek omschrijft dit als bebouwings-, oogst- en teeltwerkzaamheden. Op deze landbouwdiensten zoals ploegen, zaaien en oogsten van maïs, spreiden van mest, enz. is een tarief van 6 % van toepassing. Betreft het geen landbouwdienst zoals bijvoorbeeld transport of mestverwerking dan is dit 21 %. 

Wanneer goederen worden geleverd met betrekking tot deze hoger vermelde werkzaamheden worden deze apart vermeld op de factuur en belast aan het BTW-tarief dat hierop van toepassing is. Voor bijvoorbeeld zaaigoed is dat 6 %, voor sproeistoffen 12 % en voor plastiek om gras te wikkelen is dat 21 %.

Landbouwdiensten zijn meestal werken in onroerende staat waarbij de BTW dient te worden verlegd.

Loonwerken die betrekking hebben op grond of met de grond verbonden teelten worden aanzien als werken in onroerende staat. Hetzelfde geldt voor het oprichten en herstellen van gebouwen en het aanbrengen van inrichting die vast met het gebouw verbonden is.

Voor werken in onroerende staat voorziet de BTW-wetgeving dat de BTW moet worden verlegd. Dit betekent dat de loonwerker of aannemer van werken geen BTW op de factuur vermeldt. De varkenshouder betaalt dan geen BTW en de loonwerker dient geen BTW af te dragen aan de schatkist. De BTW is in deze situatie toch een nuloperatie voor de schatkist, maar door op deze manier te werken moet er geen BTW worden voorgefinancierd. Voor loonwerken is dat meestal beperkt maar bij het bouwen van een stal bijvoorbeeld is dat een belangrijk bedrag (21 % van de bouwkost).

Geen verlegging van heffing voor varkenshouders in de bijzondere landbouwregeling

Bij varkenshouders die gebruik maken van de bijzondere landbouwregeling inzake BTW is geen verlegging van heffing mogelijk. Zij kunnen immers geen BTW aftrekken in de bijzondere landbouwregeling omdat deze op forfaitaire wijze wordt terugbetaald via de forfaitaire compensatie (BTW) van 6 % die ze ontvangen op hun verkopen (biggen, vleesvarkens, oude zeugen, …).

Deze varkenshouders moeten dus altijd 6, 12 of 21 % betalen op hun aankopen en de diensten die voor hen worden verricht, en verlegging van BTW is uitgesloten. 

Nieuwe regel vanaf 1 oktober 2018 voor varkenshouders in de bijzondere BTW-regeling

Omdat in het verleden werd vastgesteld dat in een aantal situaties met landbouwers ten onrechte een verlegging werd toegepast waarbij de landbouwer in de bijzondere landbouwregeling geen BTW betaalde werd met ingang van 1 oktober een nieuwe regel ingevoerd. Deze bepaalt dat het de landbouwer in de bijzondere landbouwregeling verboden is om zijn btw-identificatienummer aan de dienstverrichter (loonwerker) mee te delen. Indien dit toch gebeurt en er wordt ten onrechte geen BTW aangerekend dan is de loonwerker ontlast van de aansprakelijkheid met betrekking tot het doorstorten van de BTW aan de schatkist. Bij een foute factuur zal dus de varkenshouder in de bijzondere landbouwregeling die ten onrechte geen BTW betaalt worden aangesproken door de fiscus om de BTW en de erop van toepassing zijnde boete te betalen.

Besluit 

Varkenshouders in de bijzondere landbouwregeling moeten altijd BTW betalen op hun aankopen en de diensten die voor hen worden verricht. Verlegging van heffing voor werken in onroerende staat is voor hen uitgesloten. Ze geven geen BTW-nummer door aan hun loonwerker. Wordt hun BTW-nummer wel op de factuur vermeld, omdat de loonwerker hun BTW-nummer spontaan op de factuur aanbrengt, dan moeten ze er zich van vergewissen dat de BTW correct werd aangerekend. Anders draaien ze zelf op voor de achteraf te betalen BTW vermeerderd met een boete. 


Auteurs: Paul Van Der Schueren & Koen de Taye, DLV accountants Tielt

Dit artikel verscheen in Varkensbedrijf - editie november 2018.

DEEL DIT BERICHT: