Maatregelen coronacrisis: wat met ondernemingen?

Deze maatregelen kunnen dag per dag wijzigen. Dit is de huidige situatie op 23 maart 2020.

1. Maatregelen voor zelfstandigen

Voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen. Ook hiervoor dient te worden bewezen dat de zelfstandige financiële moeilijkheden ondervindt door het coronavirus. 

Sociale bijdragen: uitstel van betaling en kwijtschelding van verhogingen 

Door deze maatregel kunnen zelfstandigen uitstel verkrijgen voor de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, zonder dat daarbij verhogingen van 3% of 7% worden aangerekend. De bijdragen worden als volgt betaald: 

 • De bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 moet worden betaald op 31 maart 2021 

 • De bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 moet worden betaald voor 30 juni 2021. 

Deze maatregel geldt bovendien voor de regularisatie van de sociale bijdragen waarvan de betalingstermijn werd vastgelegd op 31 maart 2020. 

                De zelfstandige die van dit uitstel van betaling van een van of al deze bijdragen wil gebruikmaken, moet voor 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen via zijn socialezekerheidsfonds. Die aanvraag gebeurt met een formulier. 

                Dit uitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de bijdragen op de vastgelegde termijnen werden betaald. Als de bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd. 

                Let wel: om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen, moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen. Wie dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdragen, kan dus zijn VAPZ niet aftrekken. 

                Let op! Loopt uw betaling via een domiciliëring? Dan dient u deze zelf stop te zetten of de reeds uitgevoerde verrichting zelf terug te vragen, anders gaan deze gewoon door.

                Meer info kan u hier vinden.

                Sociale bijdragen: verlaging

                Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. 

                Overbruggingsrecht

                Heel wat zelfstandigen moeten hun activiteiten onderbreken (al dan niet wegens verplichte sluiting) omwille van het coronavirus. 

                Enkele voorbeelden :
                • de overheid heeft een gedwongen stopzetting opgelegd;

                • de zelfstandige moet zelf in quarantaine;

                • de werknemers van de zelfstandige komen niet opdagen omdat ze in quarantaine zitten;

                • de leveringen worden onderbroken;

                • er is een afname van activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.


                Als de zelfstandige zelf niet effectief ziek is en geen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan krijgen, kan er beroep worden gedaan op het overbruggingsrecht. De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast.

                Om het overbruggingsrecht te kunnen krijgen, moet je voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting een aanvraag indienen. 

                Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden via het sociaal verzekeringskantoor. Wij kunnen deze aanvraag indienen voor u indien gewenst. Gelieve dan met ons contact op te nemen.

                Meer info via:
                • Vlaio

                • RSVZ

                • ACERTA

                • Xerius

                • Liantis

                2. Socio-economische maatregelen

                Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

                Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

                Er werd door de federale regeling op 20 maart 2020 beslist dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Gezien het grote aantal aanvragen werd de procedure voor de aanvraag bovendien vereenvoudigd.


                Voor meer info zie website RVA (FAQ)


                3. Corona-hinderpremie

                Het zal binnenkort mogelijk zijn om bij VLAIO een Corona hinderpremie aan te vragen als je als ondernemer gedeeltelijk of volledig moet sluiten omwille van de federale richtlijnen.

                De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van € 2.000.

                Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 4 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. 

                Voor eenzelfde locatie kan er maximaal aan één ondernemingsnummer binnen dezelfde activiteitencode (NACE) een corona-hinderpremie en bijkomende sluitingspremie worden toegekend.

                Voor ondernemingen actief in de horecasector wordt de corona-hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie toegekend op basis van de getroffen uitbatings- of exploitatiezetel, maar enkel wanneer er minstens één VTE is tewerkgesteld in deze locatie of vestiging. De bepaling dat er per locatie of vestigingsadres maar één premie kan worden toegekend blijft ook hier gelden. 

                Het aanvragen van deze hinderpremie gebeurt online. De toepassing is echter nog in volle ontwikkeling. De aanvraag zal door de ondernemer zelf moeten gebeuren.

                Meer info via Vlaio


                4. Maatregelen voor zelfstandigen in bijberoep

                Als bijberoeper kan je ook aanspraak maken op verschillende maatregelen wanneer je hinder ondervindt van het coronavirus.

                Vermindering van de sociale bijdragen

                Elk kwartaal betaalt een zelfstandige sociale bijdragen die berekend worden op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Omdat dit pas twee jaar na de belastingaangifte officieel gekend is, wordt er een voorlopig bedrag betaald en daarna volgt een herziening. Als je denkt dat je inkomen, door het coronavirus, minder gaat bedragen dan je inkomen van twee jaar geleden, kan je een verlaging aanvragen voor de voorlopige bijdragen. Dit moet je doen via je sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal.

                Uitstel van betaling van de sociale bijdragen

                Als je moeilijkheden ondervindt om de sociale bijdragen te betalen, kan je tot 15 juni een betalingsuitstel aanvragen van één jaar voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Ook dit moet je aanvragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds. 

                De Vlaamse hinderpremie

                Als zelfstandige in bijberoep kan je aanspraak maken op de Vlaamse hinderpremie als je omwille van de hoogte van je beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaalt. Meer info over de Vlaamse hinderpremie vind je op deze website van Vlaio.


                Heb je vragen over bovenstaande thema's? Contacteer een DLV accountant voor meer info.

                DEEL DIT BERICHT: