Laatste dagen voor uw BTW-listing van 2018!

Alle Belgische btw-plichtige ondernemingen dienen in principe voor 31 maart hun btw-listing (ook wel klantenlisting) in te dienen. Dit geldt ook voor diegenen die aan de bijzondere (forfaitaire) landbouwregeling onderworpen zijn. Deze opgave dient in principe verplicht langs elektronische weg te worden ingediend. Landbouwondernemingen die opteren voor het forfaitair stelsel mogen de indiening echter op papier blijven doen. Zij kunnen evenwel ook opteren voor de elektronische indiening. De aangifte dient te gebeuren vóór 31 maart 2019. Wie dit dus nog niet gedaan heeft, brengt dit best zo snel mogelijk in orde.

Lijst van afnemers

De BTW-listing is in feite een overzicht van alle BTW-plichtige afnemers van goederen of diensten die door uw onderneming zijn geleverd (uw belastingplichtige klanten dus). Enkel de afnemers die zich in België voor de BTW hebben geïdentificeerd moeten opgenomen worden. Aangezien de listing jaarlijks moet worden opgestuurd, worden enkel die BTW-plichtige afnemers opgenomen waaraan in het voorbije jaar diensten of goederen zijn geleverd. Wanneer aan een bepaalde BTW-plichtige klant goederen en/of diensten zijn geleverd in de loop van het voorbije jaar voor een totaalbedrag dat 250,00 EUR niet overschrijdt, dan moet deze niet op de listing opgenomen worden. Afnemers die niet belastingplichtig zijn, worden niet mee opgenomen op deze klantenlisting.  

Elektronisch indienen

Om de klantenlisting elektronisch in te dienen kan u gebruik maken van de INTERVAT-toepassing van de FOD Financiën.  Ondernemingen die onderworpen zijn aan de vrijstellingsregeling of landbouwregeling kunnen in principe ook nog steeds de listing op papier indienen. Hiervoor dient dan wel een formulier te worden aangevraagd bij het bevoegde kantoor.

Niet vergeten of boete!

Wie zijn listing niet, niet correct of laattijdig indient kan worden bestraft met een boete van 25 tot 3.000 euro. Hetzelfde geldt voor andere nalatigheden met betrekking tot de klantenlisting, zoals bijvoorbeeld de verkeerde wijze van indiening of het indienen van een onvolledige listing. Wanneer u zelf opmerkt dat er bij de indiening van de listing een fout is opgetreden, kan u nog een tweede listing indienen. Hierbij dient u dan wel de nodige toelichtingen te geven. Bij een onopzettelijke laattijdigheid of vergetelheid te goeder trouw kan, mits een aantal andere voorwaarden voldaan zijn, een aanvraag worden ingediend tot kwijtschelding van de eventuele boete. 

Verplichting belastingplichtige

Het indienen van de klantenlisting is één van de verplichtingen van de belastingplichtige die de administratie moet toelaten bepaalde controles uit te voeren. Het is belangrijk dat u deze verplichting tijdig en correct naleeft. Voor meer informatie of begeleiding kan u steeds contact opnemen met het DLV accountantskantoor in uw buurt. 

DEEL DIT BERICHT: