Fiscaal landbouwbarema inkomstenjaar 2023

Globaal gezien was inkomstenjaar 2023 op bedrijfseconomisch vlak een minder goed jaar voor de landbouwsector. Voor akkerbouw legde men een daling vast van het barema van 11,5%. Ook melkvee kende een aanzienlijke daling van 35,4% waardoor men op hetzelfde niveau komt van 2021. Daarentegen kende de vleesveesector een beter jaar met een stijging van 6,3%.

De varkenshouderij sloot 2023 sterk af met een semi-brutowinst van 485 euro per productieve zeug en een semi-brutowinst van 20 euro per verkocht vleesvarken. Voor varkens op contract stijgt de semi-brutowinst van 7 naar 9 euro per afgemest varken.

De individuele aftrekbare kosten blijven dezelfde (pacht, dierenartskosten, sociale bijdragen, etc.). De lonen en loonwerken worden aftrekbaar tot een maximum van 640 euro per ha in plaats van 580 euro per ha in 2022. Ook de verzekeringspremies die worden betaald in het kader van de brede weersverzekering blijven individueel aftrekbaar.

Hieronder vind je alvast de semi-brutowinstcijfers terug per landbouwstreek. De grotere bedrijven moeten zoals voorgaand jaar de nodige progressies toepassen. Dergelijk systeem bestaat voor melk, akkerbouw, zeugen en vleesvarkens. 

De aangifte personenbelasting zal ten laatste tegen 15 januari 2025 ingediend moeten worden voor landbouwers die van deze forfaitaire regeling gebruik maken.
DEEL DIT BERICHT: