Fiscaal landbouwbarema inkomstenjaar 2022

Globaal gezien was inkomstenjaar 2022 op bedrijfseconomisch vlak een zeer goed jaar voor de landbouwsector. Voor akkerbouw legde men een stijging vast van het barema op 25%. Ook melkvee kende een aanzienlijke stijging van net geen 55% waardoor deze sector met een ongezien hoog baremacijfer te maken krijgt. Daarentegen moest de vleesveesector vrede nemen met een minder goed jaar en kende een daling van 4,5% ten opzichte van 2021.

De varkenshouderij sloot 2022 af met een semi-brutowinstverlies van -260 euro per productieve zeug en een semi-brutowinstverlies van -5 euro per verkocht vleesvarken. Voor varkens op contract daalde de semi-brutowinst van 8 naar 7 euro per afgemest varken.

De individuele aftrekbare kosten blijven dezelfde (pacht, dierenartskosten, sociale bijdragen, etc.). De lonen en loonwerken worden aftrekbaar tot een maximum van 580 euro per ha in plaats van 500 euro per ha in 2021. Ook de verzekeringspremies die worden betaald in het kader van de brede weersverzekering blijven individueel aftrekbaar.

Hieronder vindt u alvast de semi-brutowinstcijfers terug per landbouwstreek. De grotere bedrijven moeten zoals voorgaand jaar de nodige progressies toepassen. Voor melk bestaat dergelijk systeem al langer. Voor akkerbouw, zeugen en vleesvarkens werd sinds 2020 een nieuw progressiesysteem ingevoerd. 

De aangifte personenbelasting zal ten laatste tegen 15 januari 2024 ingediend moeten worden voor landbouwers die van deze forfaitaire regeling gebruik maken.
DEEL DIT BERICHT: