De landbouwvennootschap bestaat binnenkort niet meer. Wat nu?

Op 28 februari 2019 werd door de Kamer het langverwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. Dit nieuwe wetboek, dat nog niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, zal in werking treden op 1 mei 2019. In het kader van de vereenvoudiging van de vennootschapswetgeving worden vanaf die datum heel wat vennootschapsvormen afgeschaft, waaronder ook de landbouwvennootschap (LV).

Vanaf 1 mei 2019 zal het dus niet langer mogelijk zijn om een landbouwvennootschap op te richten. Deze vennootschapsvorm wordt afgeschaft omdat ze in grote mate overeenkomt met een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CommV). De voordelen die aan de landbouwvennootschap waren verbonden (bv. op fiscaal vlak of op het vlak van pachtwetgeving) zullen daarmee echter niet noodzakelijk verdwijnen. Zo zullen bijvoorbeeld de besloten vennootschap (BV), de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap een erkenning als landbouwonderneming kunnen aanvragen.  Deze vennootschappen die erkend zijn als landbouwonderneming zullen dan in principe gebruik kunnen maken van de voordelen die momenteel aan de landbouwvennootschap verbonden zijn. Al dient hierbij naargelang de betreffende wetgeving nog onderheid te worden gemaakt of het gaat om een besloten vennootschap of een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Zo zal een besloten vennootschap die erkend is als landbouwonderneming bijvoorbeeld onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving en verplicht een jaarrekening moeten opmaken en neerleggen, terwijl dit voor een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die erkend zijn als landbouwonderneming niet noodzakelijk het geval is.

Vanaf 1 mei 2019 kunnen dus geen nieuwe landbouwvennootschappen meer worden opgericht. Voor bestaande landbouwvennootschappen is er een overgangsperiode voorzien. Binnen een termijn van 5 jaar zullen deze vennootschappen zich moeten omvormen tot één van de overgebleven vennootschapsvormen. Indien op 1 januari 2024 de landbouwvennootschap nog niet werd omgevormd tot een andere rechtsvorm, zal deze van rechtswege worden omgezet naar een commanditaire vennootschap indien er in de landbouwvennootschap zowel stille als beherende vennoten zijn. Heeft de landbouwvennootschap enkel beherende vennoten, dan zal ze van rechtswege worden omgevormd tot een vennootschap onder firma. Ook wordt als overgangsmaatregel voorzien dat op de dag van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek, alle landbouwvennootschappen worden geacht erkend te zijn als landbouwonderneming.

De voorwaarden die gepaard gaan met de erkenning als landbouwonderneming zijn nog niet bekend. Vermoedelijk liggen deze in lijn met de huidige kenmerken van de landbouwvennootschap. Ook over de procedure tot aanvraag van de erkenning is nog geen duidelijkheid. Meer informatie hierover volgt zodra deze bekend is.

DEEL DIT BERICHT: