carry-back: aanvraag via bijzonder formulier vóór 24 oktober 2019

Landbouwers die beroepsverliezen hebben geleden in 2018 die in aanmerking komen voor het nieuw ingevoerde systeem van achterwaartse verliesverrekening, kunnen toepassing vragen van deze achterwaartse verliesaftrek via een afzonderlijk formulier. Gezien de aangifte in de personenbelasting met betrekking tot de inkomsten van 2018 (aanslagjaar 2019) geen afzonderlijk code bevat om deze verliesaftrek te kunnen aanvragen, werd onlangs een afzonderlijk formulier gepubliceerd dat gebruikt dient te worden om de zogenaamde carry-back regeling aan te vragen.

Waarover gaat het weer juist?

In België konden verliezen in principe enkel worden verrekend met winsten van de volgende jaren (na het jaar waarin het verlies geleden werd), de zogenaamde carry-forward. De wetgever introduceerde vanaf 2018 echter ook een systeem om beroepsverliezen te verrekenen met winsten die behaald werden in vroegere belastbare tijdperken.  Deze carry-back regeling werd enkel geïntroduceerd in de land- en tuinbouwsector, en alleen indien de beroepsverliezen te wijten zijn aan verliezen aan teelten ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden. Daarnaast moeten er samenwerkingsprotocollen worden gesloten tussen de federale regering en het gewest waarin de schade werd geleden (hetgeen voor Vlaanderen reeds gebeurd is). 

De nieuwe carry-back regeling is aan heel wat voorwaarden onderhevig. Bovendien zijn er strikte toepassingsregels voorzien. Zo zal, indien een landbouwer opteert voor deze regeling, het verlies aangerekend worden op de belastbare beroepsinkomsten van de drie belastbare tijdperken die het jaar van de schade voorafgaan, te beginnen met het oudste. Er kan dus niet willekeurig gekozen worden op welke jaren de verliezen aangerekend worden.

De carry-back regeling laat toe om eerder betaalde belastingen terug te krijgen, en zo sneller het voordeel van de aanrekening van het beroepsverlies te ontvangen dan wanneer dit aangerekend moet worden op toekomstige belastbare tijdperken. Land- en tuinbouwers die gebruik maken van de forfaitaire grondslagen van aanslag kunnen geen beroepsverliezen (carry-back of carry-forward) in aftrek nemen.

Afzonderlijk formulier in de personenbelasting – afzonderlijke code in de vennootschapsbelasting

De achterwaartse verliesaftrek kan zowel worden toegepast voor land- en tuinbouwers die in de personenbelasting worden belast, als voor vennootschappen die in de land- en tuinbouwsector onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Aangezien de praktische werking van de carry-back regeling nog uitgewerkt diende te worden toen de aangifteperiode van de personenbelasting opgestart werd, werd in het aangifteformulier van de personenbelasting voor aanslagjaar 2019 nog geen afzonderlijke code voorzien om deze verliesaftrek te vorderen. De toepassing van de carry-back voor land- en tuinbouwers die in de personenbelasting worden belast, zal dus moeten aangevraagd worden via een afzonderlijk formulier. Dit formulier moet ingediend worden bij het bevoegde controlecentrum op  uiterlijk 24 oktober 2019 (eveneens de deadline voor de aangifte personenbelasting voor mandatarissen).

Voor de land- en tuinbouwondernemingen die een aangifte indienen in de vennootschapsbelasting, kan de toepassing van de carry-back regeling aangevraagd worden via de aangifte in de vennootschapsbelasting zelf door opname van de verliezen in code 1724 van de aangifte.

DEEL DIT BERICHT: