BTW-listing: indienen tegen 31 maart 2020

Als btw-plichtige onderneming dien je in principe voor 31 maart je klantenlisting (btw-listing) in te dienen. Dit geldt ook voor wie aan de bijzondere (forfaitaire) landbouwregeling onderworpen is. Deze opgave dient in principe verplicht langs elektronische weg te worden ingediend. Landbouwondernemingen die opteren voor het forfaitair stelsel mogen de indiening echter op papier blijven doen. Zij kunnen evenwel ook opteren voor de elektronische indiening. Bezorg de gegevens tijdig aan je accountant om zo boetes voor laattijdige indiening te vermijden.

WAT IS DE BTW-LISITING?

De BTW-listing is een overzicht van alle BTW-plichtige afnemers van goederen of diensten die door je onderneming zijn geleverd, met andere woorden je belastingplichtige klanten. Enkel de afnemers die zich in België voor de BTW hebben geïdentificeerd moeten opgenomen worden. Aangezien de listing jaarlijks moet worden ingediend, worden enkel die BTW-plichtige afnemers opgenomen waaraan in het voorbije jaar diensten of goederen zijn geleverd. Wanneer aan een bepaalde BTW-plichtige klant goederen en/of diensten zijn geleverd in de loop van het voorbije jaar voor een totaalbedrag dat 250,00 EUR niet overschrijdt, dan moet deze niet op de listing opgenomen worden. Afnemers die niet belastingplichtig zijn, worden niet mee opgenomen op deze klantenlisting.  

ELEKTRONISCH INDIENEN

Om de klantenlisting elektronisch in te dienen kan je gebruik maken van de INTERVAT-toepassing van de FOD Financiën.  Ondernemingen die onderworpen zijn aan de vrijstellingsregeling of landbouwregeling kunnen in principe ook nog steeds de listing op papier indienen. Hiervoor dient dan wel een formulier te worden aangevraagd bij het bevoegde kantoor.

NIET VERGETEN OF BOETE!

Wie zijn listing niet, niet correct of laattijdig indient kan worden bestraft met een boete van 25 tot 3.000 euro. Hetzelfde geldt voor andere nalatigheden met betrekking tot de klantenlisting, zoals bijvoorbeeld de verkeerde wijze van indiening of het indienen van een onvolledige listing. Wanneer je zelf opmerkt dat er bij de indiening van de listing een fout is opgetreden, kan je nog een tweede listing indienen. Hierbij dien je dan wel de nodige toelichtingen te geven. Bij een onopzettelijke laattijdigheid of vergetelheid te goeder trouw kan, mits een aantal andere voorwaarden voldaan zijn, een aanvraag worden ingediend tot kwijtschelding van de eventuele boete. 

Voor landbouwers met een btw-boekhouding wordt het indienen van de listing waarschijnlijk ook wel opgevolgd door zijn of haar accountant of boekhouder. Wie aan de bijzondere landbouwregeling inzake btw is onderworpen, moet echter tijdig de nodige gegevens aan de accountant bezorgen zodat de listing tijdig kan opgemaakt en ingediend worden.

DEEL DIT BERICHT: