Belangrijke wijzigingen aan de bijzondere BTW-landbouwregeling!

Eind december 2021 werd zoals aangekondigd het BTW-wetboek aangepast evenals het Koninklijk Besluit nr. 22 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde.

De wijzigingen in het BTW-wetboek met betrekking tot de bijzondere BTW landbouwregeling

  1. Sinds de wijziging van het wetboek kunnen vennootschappen en verenigingen enkel nog van de bijzondere BTW-landbouwregeling gebruik maken als ze erkend zijn als landbouwonderneming. Ook in het kader van de inkomstenbelasting, de pachtwet, … is dit van belang. In het nieuw artikel 57 van het BTW-wetboek wordt verduidelijkt dat een maatschap, dit is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid waarvoor geen erkenningsprocedure als landbouwonderneming  is voorzien, onder de bijzondere BTW-landbouwregeling kan blijven vallen. Dit was een vergetelheid bij een vorige wetswijziging die nu wordt rechtgezet.

  2. Landbouwers worden ook uitgesloten van de bijzondere BTW-landbouwregeling wanneer ze wegens de uitoefening van een andere activiteit reeds BTW belastingplichtig zijn, tenzij ze voor deze activiteit de kleine ondernemingsregeling kunnen toepassen. Dit betekent dat de omzet uit die activiteit op jaarbasis minder dan 25.000 euro moet bedragen en dat het ook geen activiteiten mag betreffen die uitgesloten zijn van de kleine ondernemersregeling, zoals bijvoorbeeld werken in onroerende staat (o.a. landbouwloonwerk, …).

  3. Hierop wordt wel een belangrijke uitzondering gemaakt door de invoering van het principe dat de combinatie van landbouw met een andere activiteit niettemin mogelijk is voor bepaalde bijkomstige handelingen die uit hun aard verbonden zijn met de hoofdactiviteit van de landbouwonderneming. De omzet van die bijkomende activiteit mag echter op jaarbasis niet meer bedragen dan 30% van de totale omzet van de onderneming. Over welke bijkomstige handelingen het gaat, dient bepaald te worden door de Koning.

De wijziging in het Koninklijk Besluit nr. 22 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers

  1. De handelingen die aanzien worden als landbouw (algemene landbouw maar ook tuinbouw, pluimveeteelt, … tot en met bijenteelt) worden herbevestigd. Het betreft eerst en vooral de levering van door de landbouwer voortgebrachte producten of geteelde dieren in de staat waarin ze zijn geproduceerd of geoogst of nadat ze een primaire verwerking hebben ondergaan die normaal bij landbouwbedrijven behoort (maken van boter, kaas, …). Belangrijk is dat vanaf 1 januari 2022 de verkoop van deze producten op kleinhandelsmarkten, van deur tot deur of op een inrichting voor verkoop in het klein hoe dan ook onder de bijzondere BTW-landbouwregeling vallen en er dus geen extra administratie of BTW-afdracht meer nodig is. Hierdoor houdt de wetgever rekening met de evolutie in de land- en tuinbouw en erkent ze het belang van de directe verkoop als een normale landbouwactiviteit die meer en meer ingang vindt. Voor deze handelingen mag de landbouwer dus 6% forfaitaire compensatie aanrekenen die hij kan houden om de BTW die hij betaalt op zijn aankopen en/of investeringen af te dekken. Dit geldt ook voor diensten ter uitvoering van overeenkomsten van contractteelt of contractmesterij.

  2. In het KB nr. 22 worden vervolgens een aantal handelingen opgesomd die een forfaitaire landbouwer soms verricht maar die niet kunnen aanzien worden als de levering van landbouwproducten. Van deze leveringen die slechts zeer occasioneel voorkomen wordt aanvaard dat ze onder de bijzondere BTW-landbouwregeling vallen zonder dat ze recht geven op 6% forfaitaire compensatie. Het betreft het leveren van goederen die de landbouwer in zijn bedrijf heeft gebruikt (voorbeeld verkoop landbouwmateriaal), het op zijn landbouwgronden laten opbrengen van mest of bedorven of beschadigde land- en tuinbouwproducten, de overdracht van productiequota, emissierechten of premierechten en bepaalde diensten die bijdragen tot het voortbrengen van landbouw- of bosbouwproducten.

  3. Tot slot worden in het Koninklijk Besluit de handelingen opgesomd die volgens de Koning uit hun aard verbonden zijn met de hoofdactiviteit als landbouwondernemer en waarvoor naast de bijzondere landbouwregeling de normale regeling kan worden toegepast op voorwaarde dat de totale omzet ervan gedurende het voorafgaande en het lopende kalenderjaar niet meer dan 30% van de totale omzet van de landbouwondernemer omvat. Deze lijst omvat seizoengebonden werken in onroerende staat, bebossingswerkzaamheden of bebouwings- of oogstwerken uitgevoerd voor rekening van andere landbouwers. Daarnaast ook de overdracht van groene stroomcertificaten of warmtekrachtkoppelingscertificaten met betrekking tot via het bedrijf geproduceerde elektriciteit of thermische energie, de levering van landbouwproducten die meer dan een primaire verwerking hebben ondergaan (o.a. verkoop van vlees in een hoeveslagerij al dan niet van eigen dieren of dieren van een andere landbouwer), de verpachting van jachtgebieden, de verhuur van substantiële bestanddelen van een bedrijf, het opmeten van landbouwpercelen of het nemen van grondstalen, hoevetoerisme, educatieve (zorg)boerderijen en tot slot ook restaurant- (en horeca)diensten binnen het bedrijf.

Besluit

Het belang van deze wetswijziging kan niet overschat worden. Op het vlak van hoeveverbreding op landbouwbedrijven krijgen we dus, naast de landbouwactiviteit die 6% forfaitaire compensatie oplevert, voor niet-landbouwactiviteiten die uit hun aard verbonden zijn met de hoofdactiviteit landbouw, de mogelijkheid om alleen voor deze tak een BTW-boekhouding te voeren. Wie allergisch is voor administratie kan in de meeste gevallen (maar beperkt tot 25.000 euro omzet per jaar) nog terugvallen op de kleine ondernemingsregeling. Dan wordt voor de bijkomende tak geen BTW aangerekend en afgedragen, maar ook niet gerecupereerd op aankopen of investeringen. Maak dus de juiste keuze voor jouw bedrijf en doe dit in overleg met een adviseur die je sector kent.


Auteur: Paul Van Der Schueren, DLV accountants - geschreven voor Melkveebedrijf, editie januari 2022


DEEL DIT BERICHT: