Barema 2018 | alleen semi-brutowinstcijfers akkerbouw omhoog

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2018. Omdat het voor veel sectoren een slecht jaar was, werd besloten om alleen voor de akkerbouw de semi-brutowinstcijfers te verhogen

Het jaar 2018 was geen goed  jaar voor de landbouwsector. De opbrengsten per ha waren voor een aantal teelten minder dan het jaar voordien en dit vooral ten gevolge van de droge weersomstandigheden. De prijzen anderzijds waren vooral voor tarwe en aardappelen zeer goed. Dit was anders in de varkenssector, waar zowel zeugenhouders als vleesvarkenshouders zeer slechte prijzen ontvingen. Ook melkveehouders en vleesveehouders kenden een minder gunstig jaar.

Bij de besprekingen van het landbouwforfait kwamen deze evoluties zeer duidelijk naar boven. Zowel de macro-economische cijfers van de officiële statistieken van de overheid als de resultaten van de onderzoeken van de fiscus op de landbouwbedrijven en bij leveranciers en afnemers, gingen allen in dezelfde richting. Dit betekent dat er enkel voor de akkerbouw een stijging van de semi-brutowinstcijfers te noteren viel.

Akkerbouwers kenden een relatief goed jaar. De sterk gestegen prijzen voor tarwe en aardappelen hadden een enorme invloed op de rendabiliteit van de sector in 2018. De opbrengsten van suikerbieten en aardappelen waren aanzienlijk lager maar de globale omzet steeg desalniettemin zeer sterk waardoor de procentuele stijging van de semi-brutowinst na een zwak 2017 steeg met gemiddeld 25 %.

Rundveehouderij

De vleesveehouders kenden in 2018 opnieuw een minder goed jaar. De prijzen in de vleesveehouderij waren lager dan in 2017. In combinatie met gestegen krachtvoederprijzen leidde dit globaal tot een daling van 4,5 %. De melkveehouderij kende een redelijke daling in 2018 ten gevolge van een duidelijk lagere melkprijs. Voor de melkveehouders betekende 2018 een daling van de melkprijs met ruime 8% en een status quo van de opbrengst van de reformkoeien en de kalveren. In combinatie met de gestegen melkproductie per koe en een hogere voederkost resulteerde dit in een daling van de semi-brutowinst met ruim 11 %. Het niveau van de coëfficiënten liters melk per ha – onder andere nodig om de fictieve ha melk te berekenen – bleef ongewijzigd. Hierdoor zullen bedrijven met een hogere melkproductie dan vorig jaar meer (fictieve) ha melk moeten aangeven.

De verhoging van de semi-brutowinst per ha voor de bedrijven met meer dan 25 ha melk anderzijds daalt naar 3 euro per ha (ipv 5 euro per ha). Een melkveebedrijf met 65 ha melk zal dus voor zijn ha melk boven de 25 de semi-brutowinst per ha zien verhogen met 120 euro in plaats van 200 euro. Aftrekbare kosten. De individueel aftrekbare kosten blijven dezelfde (pacht, dierenartskosten, sociale bijdragen, intresten, …). De lonen en loonwerken zijn aftrekbaar tot een maximum van 430 euro per ha.

Varkenshouderij

Varkenshouders boekten in 2018 een uiterst slecht resultaat. In de varkenshouderij werd een sterke daling van de biggen- en vleesvarkensprijs genoteerd in combinatie met een stijging van de prijs van het krachtvoeder. Dit resulteerde in een semi-brutoverlies van -85 euro per productieve zeug (245 euro semibrutowinst in 2017) en 3,5 euro per verkocht vleesvarken (10 euro semibrutowinst in 2017). Ook voor vleesvarkenshouders zal er, na aftrek van een aantal individueel aftrekbare kosten (sociale bijdragen, intresten, kosten dierenarts, loonwerk, pachten, sterftes, …), wellicht in tegenstelling tot vorig jaar geen belastbare netto-winst overblijven. Voor varkenshouders op contract daalde de semi-brutowinst tot 9 euro per afgemest varken.

De aftrek van verliezen voor sterfte van varkens mogen gespreid afgetrokken worden over een periode van twee jaar. Dit betekent dat niet afgetrokken verliezen van 2018 kunnen afgetrokken worden in 2019. Indien de verbeterde prijzen voor biggen en vleesvarkens in 2019 blijven aanhouden is het dus best de verliezen van sterfte van varkens zoveel mogelijk door te schuiven naar volgend jaar.

Invullen en indienen van de belastingaangiften

De aangifteformulieren van de landen tuinbouwers zullen vanaf eind september 2019 worden verzonden, de uiterste datum van terugzending is bepaald op 10 december 2019. Zoals vorig jaar beschikken de mandatarissen (boekhouders, belastingconsulenten, ....) automatisch over een bijkomende termijn tot en met 10 januari 2020 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-onweb. In tegenstelling tot een paar jaar geleden mag geen bijkomend (collectief) uitstel meer worden verleend. De landbouwers worden dan ook verzocht om hun gegevens zo vlug mogelijk aan hun adviseur te bezorgen wanneer hij of zij hierom verzoekt, zodat deze kan zorgen voor een tijdige aangifte.


Auteur: Paul Van Der Schueren

Dit artikel verscheen in Landbouwleven op 21 juni 2016 - meer info  

DEEL DIT BERICHT: