31 maart 2023: Deadline klantenlisting

Als btw belastingplichtige bent u verplicht jaarlijks een klantenlisting (btw-listing) in te dienen. Deze klantenlisting moet vóór 31 maart 2023 ingediend zijn. 

Wie moet een btw-listing indienen? 

Alle btw belastingplichtigen en leden van een btw-eenheid zijn verplicht jaarlijks een opgave van hun Belgische btw-plichtige afnemers op te maken. Het betreft in hoofdzaak de belastingplichtigen die periodieke btw-aangiften indienen, de landbouwondernemingen die onder de bijzondere btw landbouwregeling vallen en de kleine ondernemingen onder de vrijstellingsregeling.

Wie moet er in de listing opgenomen worden?

In de listing moeten enkel de Belgische belastingplichtigen opgenomen worden die zich voor btw-doeleinden hebben geïdentificeerd, behalve diegenen die ingevolge van art. 44 W. BTW uitsluitend vrijgestelde handelingen verrichten. Afnemers waarvoor het jaarlijks totaalbedrag lager is dan 250 euro (excl. btw) moeten niet in de listing worden opgenomen.

Hoe indienen? 

Als u periodieke aangiften indient, is het verplicht via elektronische weg de listing in te dienen, meer bepaald via de Intervat toepassing.

De verplichting om het via elektronische weg in te dienen valt weg voor ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling of de bijzondere landbouwregeling. Voor hen is het mogelijk om het betreffend formulier aan te vragen bij het bevoegd kantoor en ingevuld terug te sturen naar het scanningscentrum. 

Nihil listing

Indien u een btw-plichtige onderneming bent die periodieke btw-aangiften indient en die het voorbije jaar geen handelingen heeft verricht die opgenomen moeten worden, bent u gehouden een nihil listing in te dienen. Dit geldt ook indien u onderworpen bent aan de bijzondere landbouwregeling.

Sinds 1 juli 2016 moet er geen jaarlijkse klantenlisting ingediend worden bij het vervullen van twee voorwaarden. Enerzijds moet de onderneming vallen onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen en anderzijds betreft het een nihil-listing. Dit wil zeggen dat er geen Belgische btw-plichtige afnemers waren voor het voorbije jaar, of dat er wel klanten waren met een Belgisch btw-nummer maar het bedrag van de omzet voor deze klanten bleef onder de 250 euro.


Wilt u boetes vermijden, dien dan vóór 31 maart 2023 uw listing in of breng zo snel mogelijk de nodige documenten naar uw boekhouder. 


DEEL DIT BERICHT: